אני שוקל להעסיק עובד נוסף, כיצד ניתן להעריך את עלותו – עלות מעסיק?

עלות מעסיק נגזרת ממספר דברים: שכר ברוטו של העובד, תנאים סוציאליים המגיעים לו בחוק והמוענקים לו בנוסך על ידי המעסיק, הטבות למיניהן ועלויות עקיפות ברמת המשרד או התפעול. באופן כללי, ניתן לפנות לרואה החשבון שיבצע סימולציה לשכר המבוקש ויעדכן בעלות המעסיק הישירה. באשר לעלות המעסיק העקיפה – משרד, מחשב וכו'- נדרש לשערך.